منوی اصلی
 پروژه های عمرانی استانی

نام پروژه

مجري

تاريخ عقد قرارداد (ماه/سال)

نام محل اجرا

سطح زیربنا

شهرستان

شهر

روستا

سرپوشیده

روباز

استخر سرپوشیده فامنین

تربیت بدنی

1388

فامنین

فامنین

-

1420

-

پناهگاه کلاغ لانه

تربیت بدنی

1388

همدان

همدان

-

100

-

مطالعه و احداث مجتمع ورزشی بانوان

تربیت بدنی

87/3

ملایر

ملایر

-

5080

-

مطالعه و احداث مجتمع ورزشی بانوان

تربیت بدنی

86/11

همدان

همدان

-

4551

-

مطالعه و احداث مجتمع ورزشی بانوان

تربیت بدنی

86/7

کبودر آهنگ

کبودر آهنگ

-

4418

-

مطالعه و احداث مجتمع ورزشی بانوان

تربیت بدنی

87/3

بهار

بهار

-

4524

-

مطالعه و احداث استخر سرپوشيده

تربیت بدنی

86/3

تویسرکان

تویسرکان

-

1420

-

مطالعه و احداث مجتمع ورزشی بانوان

تربیت بدنی

87/3

اسدآباد

اسدآباد

-

3635

-

مطالعه و احداث سالن 1500 نفره

تربیت بدنی

86/10

رزن

رزن

-

3100

-

مطالعه و احداث خانه کشتی

تربیت بدنی

87/3

نهاوند

نهاوند

-

1480

-

مطالعه و احداث سالن ژیمناستیک

تربیت بدنی

86/3

همدان

همدان

-

1222

-

مطالعه و احداث سالن سه سالن تخصصی

تربیت بدنی

86/4

همدان

همدان

-

5200

-

تجهیز هیئتهای ورزشی شهرستان همدان

تربیت بدنی

امانی

همدان

همدان

-

-

-

تسطیح ، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

همدان

همدان

-

-

70000

تعمیر و مرمت استادیم قدس

تربیت بدنی

87/4

همدان

همدان

-

-

11488

تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان

تربیت بدنی

امانی

همدان

همدان

-

-

-

تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان

تربیت بدنی

امانی

ملایر

ملایر

-

-

-

تعمیر و مرمت و تجهیز مجموعه ورزشی ملت

تربیت بدنی

امانی

همدان

همدان

-

-

11000

تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان

تربیت بدنی

امانی

نهاوند

نهاوند

-

-

-

تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان

تربیت بدنی

امانی

رزن

رزن

-

-

-

تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان

تربیت بدنی

امانی

کبودر آهنگ

کبودر آهنگ

-

-

-

تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان

تربیت بدنی

امانی

اسدآباد

اسداباد

-

-

-

تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان

تربیت بدنی

امانی

بهار

بهار

-

-

-

تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان

تربیت بدنی

امانی

تویسرکان

تویسرکان

-

-

-

تعمیر ساختمان اداری

تربیت بدنی

امانی

همدان

همدان

-

-

-

تعمیر ساختمان اداری

تربیت بدنی

 

تویسرکان

تویسرکان

-

-

-

تکميل سالن ورزشی شيرين سو 

تربیت بدنی

85/9

کبودر آهنگ

کبودر آهنگ

-

1201

-

 تکميل سالن ورزشی گیان

تربیت بدنی

86/8

نهاوند

نهاوند

-

1201

-

تکمیل خانه کشتی

تربیت بدنی

87/4

رزن

رزن

-

1339

-

توسعه ورزشگاه جوکار

تربیت بدنی

87/3

ملایر

ملایر

-

-

360

تکمیل سالن 1500نفره اسدآباد

تربیت بدنی

 

اسدآباد

اسدآباد

-

2046

 

 تکمیل سکوی تماشاچیان(لاجین)

تربیت بدنی

پیمانی

بهار

بهار

-

-

400

کاشت چمن زمین فوتبال فیروزان

تربیت بدنی

 

نهاوند

فیروزان

-

-

5000

تکمیل استخر سرپوشیده تختی

تربیت بدنی

 

ملایر

ملایر

-

800

-

دیوار کشی سالن ورزشی زرامین

تربیت بدنی

در حال انعقاد

نهاوند

نهاوند

-

425

-

تکمیل سالن سرابی تویسرکان

تربیت بدنی

 

تویسرکان

تویسرکان

-

325

-

تکمیل سالن ورزشی جوکار(22بهمن)

تربیت بدنی

 

ملایر

ملایر

-

900

-

تکمیل زمین چمن صالح آباد

تربیت بدنی

86/10

بهار

بهار

-

-

10000

تکمیل زمین چمن دمق

تربیت بدنی

86/5

رزن

رزن

-

-

7500

 تکميل سالن ورزشی ويان

تربیت بدنی

86/8

کبودر آهنگ

کبودر آهنگ

-

550

-

 تکميل سالن ورزشی اسلام آباد

تربیت بدنی

86/8

ملایر

ملایر

-

435

-

تکمیل استادیوم شهید هرمزی تویسرکان

تربیت بدنی

87/2

تویسرکان

تویسرکان

-

-

13835

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

ملایر

توچقاز

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

نهاوند

-

توانه

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

بهار

-

زاغه

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

کبودر آهنگ

-

نورآباد حاجیلو

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

ملایر

-

آورزمان

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

همدان

-

ده پیاز

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

نهاوند

-

ده فول

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

همدان

-

کوزره

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

همدان

-

گنبد

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

کبودر آهنگ

-

ویان

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

تویسرکان

-

باباپیر

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

رزن

-

خورونده

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

کبودر آهنگ

-

دستجرد

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

ملایر

-

حسین آبادناظم

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

تویسرکان

-

اشتران

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

رزن

-

سورتچین

50

6950

مجموعه ورزشی روستایی (طرح ضربتی فاز 1)

تربیت بدنی

امانی

نهاوند

-

میان ابه

50

6950

تکمیل پیست اسکی

تربیت بدنی

87/7

همدان

همدان

-

-

16000

کاشت زمین فوتبال روستایی

تربیت بدنی

امانی

همدان

قهاوند

-

100

12000

کاشت زمین فوتبال روستایی

تربیت بدنی

امانی

فامنین

ماماهان

60

12000

کاشت زمین فوتبال روستایی

تربیت بدنی

امانی

فامنین

فامنین

-

60

12000

خوابگاه بهار

تربیت بدنی

87/4

بهار

بهار

-

400

-

احداث سالن 2000 نفره

تربیت بدنی

85/8

تویسرکان

تویسرکان

-

3632

-

تکمیل سالن 1500 نفره کبودراهنگ

تربیت بدنی

87/4

کبودر آهنگ

کبودر آهنگ

-

3273

-

تکمیل سالن ورزشی جنت آباد

تربیت بدنی

87/4

اسدآباد

اسدآباد

-

1607

-

تکمیل سالن روستایی داق داق آباد

تربیت بدنی

87/2

کبودر آهنگ

کبودر آهنگ

-

1150

-

تکمیل سالن ورزشی صالح آباد

تربیت بدنی

پرداخت انشعابات

بهار

صالح آباد

-

1208

-

سالن چند منظوره سولان

تربیت بدنی

 

همدان

-

سولان

1500

-

سالن چند منظوره شعبان

تربیت بدنی

 

نهاوند

-

شعبان

1500

-

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

ملایر

زنگنه

 -

1201

-

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

کبودر آهنگ

قباق تپه

1201

-

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

اسدآباد

اسدآباد

1201

-

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

رزن

دمق

1201

-

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

بهار

صالح آباد

1201

-

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

نهاوند

 

برزول

1201

-

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

همدان

همدان

-

1201

-

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

تویسرکان

سرکان

-

1201

-

سالن چند منظوره جدید (نفت)

تربیت بدنی

87/6

نهاوند

نهاوند

-

1500

-

سالن چند منظوره جدید (نفت) (ازندریان)

تربیت بدنی

87/6

ملایر

ملایر

-

1500

-

سالن چند منظوره جدید (نفت)

تربیت بدنی

87/6

ملایر

ملایر

-

1500

-

سالن چند منظوره جدید (نفت)

تربیت بدنی

87/6

فامنین

فامنین

-

1500

-

سالن چند منظوره جدید (نفت) (حصار علی آباد)

تربیت بدنی

87/6

همدان

همدان

-

1500

-

سالن چند منظوره جدید (نفت) (بعثت)

تربیت بدنی

87/6

همدان

همدان

-

1500

-

سالن چند منظوره جدید (نفت)

تربیت بدنی

87/6

همدان

قهاوند

-

1500

-

سالن چند منظوره جدید (نفت) (باباطاهر)

تربیت بدنی

87/6

همدان

همدان

-

1500

-

 پيام شهدا
 آشنايي با اماكن ورزشي
Image
سالن ورزشی بانوان تویسرکان
این سالن در ضلع شمال شرقی شهرستان تویسرکان قرار دارد که کلنگ آن در سال 86 زده شده و از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری می باشد.
ادامه ...
 شعار سال
 با جوانان
 لینک های مهم

 كلام روز
 گزارش تصویری
 
بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان از پروژه های در دست احداث و در حال بهره برداری شهر بهار 1402/08/15

حضور امام جمعه محترم همدان در بین مربیان و ورزشکاران دوره پهلوان پروری

مجمع سالیانه هیات گلف استان همدان 1402/08/18

ادامه گزارش تصویری...
 سه شنبه ها با جوانان
 گزارش
 هواشناسى کمينه
Sky
دماي كنوني : 0C
رطوبت هوا :
جهت باد :
سرعت باد :
 اوقات شرعى کمينه

hamedansport.ir  |  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به اداره کل ورزش و جوانان استان همدان تعلق دارد