منوی اصلی
 پروژه های عمرانی ملی
نام پروژه

نام پروژه

مجري

تاريخ عقد قرارداد (ماه/سال)

نام محل اجرا

سطح زیربنا

شهرستان

شهر

روستا

سرپوشیده

روباز

جمع 

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

همدان

 

چشین

30

9200

9230

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

همدان

 

نگار

30

9200

9230

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

رزن

 

نوار

30

9200

9230

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

کبودر آهنگ

 

امیرآباد

30

9200

9230

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

همدان

 

دره مراد بیک

36

5970

6006

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

اسدآباد

 

آجین

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

بهار

 

مهاجران

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

همدان

 

اصله

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

همدان

 

امزاجرد

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

بهار

 

بهادر بیک

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

رزن

 

بابانظر

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

ملایر

 

پیروز پری

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

کبودر آهنگ

 

شرین سو

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

ملایر

 

حسین آباد شاملو

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

اسدآباد

 

طویلان سفلا

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

همدان

 

شورین

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

اسدآباد

 

موسی آباد

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

نهاوند

 

شهرک

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

رزن

 

کرفس

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

نهاوند

 

کوهانی

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

کبودر آهنگ

 

گل تپه

50

8500

8550

مجموعه ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

تویسرکان

 

ولاشجرد

50

8500

8550

احداث سالن چند منظوره

تربیت بدنی

امانی

ملایر

 

کهکدان

1322

-

1322

احداث و تجهیز زمینهای ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

کبودر آهنگ

 

بابان

50

6950

7000

احداث و تجهیز زمینهای ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

رزن

 

جامیشلو

50

6950

7000

احداث و تجهیز زمینهای ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

بهار

 

سیمین

50

6950

7000

احداث و تجهیز زمینهای ورزشی روستایی

تربیت بدنی

امانی

همدان

 

انصار امام

50

6950

7000

احداث سالن چند منظوره 

تربیت بدنی

امانی

نهاوند

 

قلعه قباد

1322

-

1322

احداث سالن چند منظوره 

تربیت بدنی

امانی

همدان

 

امزاجرد

1201

-

1201

احداث خوابگاه ورزشکاران

تربیت بدنی

87/10

همدان

مریانج

 

2300

-

2300

احداث سالن چند منظوره

تربیت بدنی

87/3

ملایر

ملایر

 

1208

-

1208

احداث سالن چند منظوره

تربیت بدنی

87/3

همدان

همدان

 

1208

-

1208

احداث سالن چند منظوره

تربیت بدنی

87/10

همدان

مریانج

 

1970

-

1970

دهکده المپیک

تربیت بدنی

86/4

همدان

همدان

 

-

-

0

تکمیل پایگاه المپیک

تربیت بدنی

87/10

نهاوند

نهاوند

 

3000

-

3000

خرید زمین

تربیت بدنی

87/10

همدان

مریانج

 

-

-

0

سالن چند منظوره مزدقینه

تربیت بدنی

87/3

همدان

همدان

 

2000

 

2000

مطالعه و احداث سالن سقف کوتاه

تربیت بدنی

87/8

ملایر

ملایر

 

500

 

500

مطالعه و احداث سالن سقف کوتاه

تربیت بدنی

86/6

همدان

همدان

 

500

 

500

مطالعه و احداث سالن سقف کوتاه

تربیت بدنی

87/9

نهاوند

نهاوند

 

500

 

500

مطالعه و احداث مجموعه ورزشی بانوان

تربیت بدنی

86/10

تویسرکان

تویسرکان

 

3363

 

3363

مطالعه و احداث مجموعه ورزشی بانوان

تربیت بدنی

86/10

نهاوند

نهاوند

 

5918

 

5918

مطالعه و احداث مجموعه ورزشی بانوان

تربیت بدنی

87/4

رزن

رزن

 

5500

 

5500

مطالعه و احداث سالن صخره نوردی

تربیت بدنی

86/9

همدان

همدان

 

3000

 

3000

مطالعه و احداث سالن 1500 نفره

تربیت بدنی

86/9

بهار

بهار

 

3000

 

3000

مطالعه و احداث استخر سرپوشيده

تربیت بدنی

86/6

بهار

لالجین

 

1500

 

1500

مطالعه و احداث استخر سرپوشيده

تربیت بدنی

86/6

ملایر

ملایر

 

1500

 

1500

احداث استخر سرپوشيده

تربیت بدنی

86/6

کبودر آهنگ

کبودر آهنگ

 

1500

 

1500

مطالعه و احداث استخر سرپوشيده

تربیت بدنی

86/10

همدان

مریانج

 

1500

 

1500

سالن انقلاب 6000 نفری

شرکت توسعه

 

همدان

همدان

 

8000

 

8000

استادیوم 15000

شرکت توسعه

 

همدان

همدان

 

28000

32000

60000

طرح توسعه گردانها سکو

شرکت توسعه

 

همدان

مریانج

 

5000

3600

8600

سالن مصطفی جوکار

شرکت توسعه

 

ملایر

ملایر

 

1530

570

2100

زمین هاکی و ساختمان جنبی

شرکت توسعه

 

همدان

همدان

 

2600

5830

8430

زمین فوتبال و ساختمان جنبی

شرکت توسعه

 

همدان

مریانج

 

5000

3600

8600

سالن 3000نفری ملایر

شرکت توسعه

 

ملایر

ملایر

 

3550

350

3900

استخر تمرینی

شرکت توسعه

 

اسدآباد

اسدآباد

 

1350

150

1500

استخر مریانج

شرکت توسعه

 

همدان

مریانج

 

1200

170

1370

سالن تمرینی مریانج

شرکت توسعه

 

همدان

مریانج

 

410

140

550

مجموعه ورزشی بهار(صالح آباد)

شرکت توسعه

 

بهار

صالح آباد

 

 

1006

1006

استخر قهرمانی شنا و شیرجه

شرکت توسعه

 

همدان

همدان

 

8000

 

8000

سالن دو میدانی

شرکت توسعه

 

همدان

همدان

 

 

 

0

پیست دوچرخه سواری

شرکت توسعه

 

همدان

همدان

 

 

 

0

دهکده المپیک

شرکت توسعه

 

همدان

همدان

 

 

 

0

مجموعه جانبازان و معلولین

شرکت توسعه

 

همدان

همدان

 

1800

 

1800

استادیوم 5000 نفره

شرکت توسعه

 

ملایر

ملایر

 

 

 

0

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

ملایر

زنگنه

 

1201

 

1201

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

کبودر آهنگ

 

قباق تپه

1201

 

1201

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

اسدآباد

اسدآباد

 

1201

 

1201

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

رزن

 

دمق

1201

 

1201

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

بهار

صالح آباد

 

1201

 

1201

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

نهاوند

 

برزول

1201

 

1201

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

همدان

همدان

 

1201

 

1201

احداث سالن ورزشی چند منظوره

تربیت بدنی

85/7

تویسرکان

سرکان

 

1201

 

1201

 پيام شهدا
 آشنايي با اماكن ورزشي
Image
سالن ورزشی بانوان تویسرکان
این سالن در ضلع شمال شرقی شهرستان تویسرکان قرار دارد که کلنگ آن در سال 86 زده شده و از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری می باشد.
ادامه ...
 شعار سال
 با جوانان
 لینک های مهم

 كلام روز
 گزارش تصویری
 
بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان از پروژه های در دست احداث و در حال بهره برداری شهر بهار 1402/08/15

حضور امام جمعه محترم همدان در بین مربیان و ورزشکاران دوره پهلوان پروری

مجمع سالیانه هیات گلف استان همدان 1402/08/18

ادامه گزارش تصویری...
 سه شنبه ها با جوانان
 گزارش
 هواشناسى کمينه
Sky
دماي كنوني : 0C
رطوبت هوا :
جهت باد :
سرعت باد :
 اوقات شرعى کمينه

hamedansport.ir  |  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به اداره کل ورزش و جوانان استان همدان تعلق دارد